Gulvopdeling til sikring af produktionsområder, aftapningsområder og lignende

Forhindrer ukontrolleret udbredelse af forurenende
væsker og danner sammen med gulvbelægningen et opsamlingskar

Anvendelse
Forhindrer effektivt ukontrolleret udbredelse af spildte væsker på større gulvflader. Benyttes hvor der opbevares væsker i beholdere eller på arealer, hvor der sker aftapning.
Anvendes såvel inden- som udendørs, dog ikke på asfaltunderlag.
Kan overkøres af tunge køretøjer.
Kan tilbageholde max. 60 liter pr. m2.
Er bestandigt overfor olie, benzin og en lang række kemikalier, eksempelvis flybrændstof, metanol, trikloretylen, 35% formaldehyd, 30% eddikesyre, 40% svovlsyre, 20% natronlud, 20% natriumklorid, acetone, borsyre, kalciumklorid, 10% kromsyre, etanol, kaliumhydroxid, 10% mælkesyre, natriumkarbonat, 20% fosforsyre, 10% salpetersyre, 10% saltsyre og toluol.

  • frostsikker og kemikaliebestandigt
  • kan overkøres med gaffelstabler og andre køretøjer
  • 3 standardelementer: lige, hjørne- og T-stykke
  • enkel og hurtig lægning på betonflader med speciallim og primer.

Bolge  Gulvopdeling


Materiale
Fremstillet af specialpolymerbeton ACO SYNTOLIT og pålimes gulvet med specielle to-komponent primer og klæber.

Dimensioner
Højde 60 mm, bredde 290 mm.
Leveres i længder à 1000 mm samt som hjørne- og T-stykker.
Materialet kan afkortes med vinkelskærer og diamantskive.

 

Montering
Lægges normalt på betonflade, som skal være "opkradset" for at give bedst mulig vedhæftning.
Betonflader skal være mindst 4 uger gamle og have en fugtighedsgrad på under 4%.
Fladen skal være rengjort. og tør og undergrunden skal have en temperatur på min. +3 gr.C.

Hvis der er dilationsfuger i gulvet, skal bølgebryderne deles på samme sted.

Det letter arbejdet med primer og klæber, hvis komponenterne forinden opbevares ved en temperatur på ca.+25 gr.C. Komponenterne må ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys før brugen, i modsat fald forkortes bearbejdningstiden uhensigtsmæssigt.
Der bør kun blandes så meget materiale, at det kan anvendes inden for kort tid. Eventuelt må arbejdet opdeles i etaper.
Ved temperatur under ca. +12 gr.C er det dog tilrådeligt at lade primer og klæber stå i 10 minutter før de anvendes.

Redskaber holdes skal holdes rene under arbejdet med almindelige opløsningsmidler.

Primer
Den medfølgende primer påføres såvel den flade, der skal belægges, som underside og endeflader på bølgebryderne. Primeren er et to-komponent materiale som blandes efter anvisning på emballagen. Primerkomponenterne skal omrøres grundigt maskinelt. Der
anvendes ca. 250 gram pr. løbende meter bølgebryder.
Rumtemperaturen skal være min. +8 gr.C. Tørretiden er ca. 20 minutter ved +20 gr.C.

Klæber
Den medfølgende klæber er også et to-komponent
materiale, som skal røres grundigt igennem i mindst 3
minutter. Der anvendes ca. 3,5 kg færdig klæber pr. løbende meter bølgebrydere.
Klæberen påføres de samme flader i et ca. 5 mm tykt lag. Fugerne mellem de enkelte bølgebryder-stykker skal være ca. 8 mm, og der efterfyldes evt. med klæber og glattes efter med en fugeske eller lignende.
Når bølgebryder-stykkerne er lagt på plads rettes til med lette slag af en gummihammer.

Efter en hærdningstid på 24 timer har bølgebryderne opnået fuld belastningsstyrke.

Sikkerhedsforholdsregler
Bølgebryderne bør kun monteres af personer, der er fortrolige med at arbejde med kemiske klæbestoffer. Der skal anvendes beskyttelseshandsker, briller og åndedrætsværn under arbej¬det.
Ved indendørs arbejde skal der sørges for tilstrækkelig udluftning.

Ved arbejde med primer og klæber skal kontakt med hud og øjne undgås, da ætsningsskader kan opstå.
Ved kontakt med øjne skal der straks skylles med vand og læge opsøges.
Ved kontakt med hud skal der straks skylles med vand og vaskes med sæbe.

Rengøring af redskaber m.m. kan ske med almindeligt anvendte opløsningsmidler. Forskrifterne for disse skal følges.

Efter afhærdning er produktet ikke miljøskadeligt.

Ikke anvendte kemikalier må ikke udskylles i kloaksystemet eller i jorden, men skal bortskaffes efter reglerne for forure¬nende materiale.

Salg & support:

Martin Lauridsen
Tlf. 8747 6247
Martin Lauridsen